HOROSKOP – co na vás prozradí den a hodina narození

HOROSKOP – co na vás prozradí den a hodina narození
   

Příklad:

Není Panna jako Panna...

Jedinec narozený 1. září 1996 v jednu hodinu po půlnoci, je ve znamení Panny, ale ascendent má ve znamení Raka. 

Tím přebírá obecné vlastnosti znamení Raka jako citlivost, vztah k tradicím ap. 

Kdo se ale narodil 1. září 1996 už ve dvě hodiny po půlnoci, má již ascendent ve znamení Lva, čímž získává i lví sebevědomí, srdečnost... Tedy úplně jiné vlastnosti než o hodinu starší vrstevník.

Pokud znáte někoho, kdo se narodil ve stejný den a měsíc jako vy a přitom se vaše povahy zcela liší, pak vězte, že je třeba znát i hodinu (a místo) narození!

Podle data narození zjistíme znamení, podle místa, hodiny a minuty narození zjistíme do kterého znamení spadá ascendent. Ten ukazuje základní charakterové vlastnosti člověka, vypovídá o jeho tělesné konstituci a rozumových schopnostech a o jeho vůli. 

 

JAKÉ  MÁME  VLASTNOSTI  PODLE  ASDENTENTU?  

Výpočet si zjistiíte online zde

 

Beran            20. 3. – 20. 4.

Tito lidé mají cholerický temperament, jsou iniciativní a aktivní. Disponují silnou vůlí, mívají ovšem potíže uvědomit si, k jakému cíli tuto vůli směřovat. 

Často se nechávají ovládat lidmi s podstatně slabší vůlí, rychle se rozhodují, jejich jednání je upřímné, často však neodpovídající situaci.

Při setkání s překážkou nebo s odporem reagují prchlivě a vyvinou velkou energii, aby odpor zlomili.
Převažuje u nich komplexní pohled na věc, detaily přehlížejí. Jsou rození vůdci, taktéž průkopníky a organizátory, výborně se uplatňují v armádě. Milují svou nezávislost a svobodu, jsou velkorysí,
Mezi nejhorší vlastnosti patří vrtkavost, tvrdohlavost, a sklony k fanatismu.

Býk                    20. 4. – 21. 5.

Rozhodují se pomalu, při praktickém uskutečňování svých záměrů jsou však velmi vytrvalí a důslední. 

Působí klidným dojmem, mají smysl pro humor a věci berou s nadhledem. Rozčilují se zřídkakdy a když už, rozzuří se tak, že není snadné je uklidnit. 

Odpouštějí těžko. Jsou konzervativní, často se zajímají o umění a o starožitnosti. Majetek je pro ně důležitý, milují pohodlí a blahobyt. Jsou jemnocitní, mají vztah k zemědělství, zahradnictví a lesnictví.
Ze špatných vlastností jmenujme lenost, materialismus a žárlivost.

Blíženci             21. 5. – 20. 6.

Dobře vědí, co chtějí, záměry prosazují promyšleně a někdy sklouzávají až k prospěchářství.
Patří mezi nejlepší řečníky, mají dobré předpoklady pro literární tvorbu a pro žurnalistiku. Rozhodují se na základě logického a střízlivého uvažování, umí udělat dojem. Nedělá jim potíže se podřídit, jsou přizpůsobiví.
Rychle se mění jejich nálada, nejsou sobečtí a když je někdo požádá o pomoc, rádi vyhoví. Zajímá je mnoho věcí, ale dost povrchně. Neradno se s nimi pouštět do diskuze, umějí dobře argumentovat.

Vyjadřování citů jim činí potíže. Nesnášejí rutinní činnost, milují změnu a mnohotvárnost. Špatnými vlastnostmi jsou neupřímnost, promiskuita, snaha vytěžit ze situace maximum.

Rak                    21. 6. – 22. 7.

Raci kladou důraz na citové prožívání. Potřebují podporu svého okolí, velký význam pro ně má rodinné zázemí. Milují tradice, starobylé obřady, soukromí, své způsoby mění neradi. 

Jsou velmi náladoví a vyžadují, aby se věci kolem nich neustále měnily. Mají výborné umělecké předpoklady. Často se projevují jako idealisté, snílkové a fantasté, jsou přecitlivělí, zranitelní a málo samostatní.

Přebujelá fantazie se může stát až chorobnou. Ascendent Raka poukazuje vždy na výbornou paměť – proto se tito lidé často uplatňují jako historikové a tlumočníci. Okolí se však často jeví jako podivíní a samotáři.
Špatné vlastnosti: proměnlivost, náladovost, zbabělost a ustrašenost.

Lev                    22. 7. – 23. 8.

Tito lidé jsou cholerického nebo sangvinického temperamentu se silnou vůlí. Mají sklony k velikášství a k pompézností. Jsou vždy středem kolektivu. 

Mezi nejlepší vlastnosti patří tvořivost, velkorysost, dobrotivost, ochota pomoci, srdečnost, smělost a ctižádostivost. Mají mimořádný smysl pro čest. Jsou vitální a neúnavní. 

Především v zaměstnání uplatní své organizační schopnosti. V jednání je vždy patrná jistota, milují přepych a nákladné zábavy. Často si vybírají dráhu umělce nebo pracovníka v zábavním průmyslu.
Špatné vlastnosti: pýcha a sebepřeceňování.

Panna               23. 8. – 22. 9.

Lidé citliví, kteří však své pocity střeží jako oko v hlavě. Jsou plaší a nezřídka trpí komplexem méněcennosti. Nad city kladou vždy rozum
V uvažování jsou střízliví, realističtí, chladní a mnohostranní. 

Mají mimořádný smysl pro hygienu, detail a kritiku. Často jim pro detail uniká podstata věci. Pedantství a neustálá kritika jsou příčinou toho, že se k nim mnozí lidé nemohou citově přiblížit. 

Jejich pesimismus plyne z vědomí toho, že svět kolem je chaotický, bez detailního řádu. Okolí se jeví odměření, mlčenliví, zádumčiví. Jsou schopni vyvinout neobyčejné pracovní nasazení. Vhodné jsou pro ni profese jako řemeslník, úředník, kritik, literát nebo zdravotník.

Nedobrou vlastností je sobectví – pro svůj prospěch jsou ochotni udělat cokoliv.

Těžko snášejí kritiku vlastní osoby. 

 

Váhy                 22. 9. – 23. 10.

Narození  s ascendentem v tomto znamení dobře zvládají jednání s lidmi, mají sklony k harmonii a k uměleckým disciplínám. 

Nemají silnou vůli, ale vždy vědí, s kým se mají spojit, aby své zájmy prosadili. Mají mimořádné diplomatické schopnosti, jsou jemní a přecitlivělí. Dojdou úplatněnív oblasti umění, vztahů s veřejností, v diplomacii a v právu. 

Umějí ovlivnit jiné, především svého partnera. Jsou naprosto nesobečtí, na okolí působí vyrovnaně, klidně, rezervovaně.
Nechávají se ovládat pocity a zdravotním stavem. Jsou neodolní vůči bolesti a stresu, nenávidí bezohlednost a násilí.
Jsou pracovití, ale trpí chronickým nedostatkem energie, cítí se stále unavení. S parterem jsou jedno tělo, jedna duše. 

Mezi špatné vlastnosti patří neschopnost odporu, nerozhodnost, marnivost, nihilismus a sklony k melancholii.  

Štír                    23. 10. – 22. 11.

Tito lidé jsou pěkně nezlomní. Mají konstruktivní uvažování, vždy se snaží nalézt podstatu věci, své názory však téměř vždy skrývají. 

V konfliktu neváhají použít jakéhokoliv prostředku, aby prosadili své .Při velkém rozčilení se chovají hrubě až násilnicky. Patří mezi aktivní lidi, jejich činorodost však málokdo povšimne. Jejich city jsou velmi intenzivní, často se ale projevuje přílišné zdůrazňování sexu.
 

Jestliže po něčem touží, opatří si to stůj co stůj. Projevují se také nestřídmým způsobem života.
Při neúspěchu propadají návalu vzteku a znechucení. Neúspěch jen neodradí, naopak, na překonání obtíží vynaloží ještě větší energii, aby dosáhli cíle.
Uplatňují se v kriminalistice, jako psychologové, psychiatři, policisté, chemici…
Mezi špatné vlastnosti patří žárlivost, pomstychtivost, násilnictví, požitkářství a intrikářství.  

Střelec              22. 11. – 22. 12.

Rozporuplně osobnosti. Disponují cholerickým temperamentem, silnou ale málo vytrvalou vůli. Vyznačuje se výbornou intuici, inteligencí, sklonem k vyšším ideálům. Mají silný vztah k náboženství a filozofií. 

Vzbuzují dojem závažnosti a přímosti. Milují nezávislost a běda tomu, kdo by je chtěl omezovat, pak se stávají útočnými ale lstivými. Miluji zvířata a přírodu, váží si tradičních hodnot a zákonů. K okolnímu světu přistupují s optimismem, tíhnou ke sportu a i ve vysokém věku jsou vitální.
Ideální je pro ně profesní dráha duchovního, vědce, žurnalisty, chovatele zvířat či sportovního trenéra.
Z nedobrých vlastností jmenujme zbrklost, fanatismus, přílišný idealismus, svéhlavost, pokrytectví a nevypočitatelnost.

Kozoroh                  22. 12. – 20. 1.

Lidé práce, píle a vytrvalosti. Ale! Kozorozi mívají melancholicky temperament, jsou uzavření, spolehliví a přísně střeží své soukromí. Prahnou po moci a svým cílům jsou ochotni obětovat vše. Povinnosti a závazky jsou u nich vždy na prvním místě. Působí dojmem chladné racionální osoby, jejich city jsou však nebývale silné, miluji z celého srdce.
S nenávistí je to stejně, na křivdu nezapomenou, dokáží se dlouho mstít. Jejich rozhodování je pomalé a důkladné. Znají se přednosti i nedostatky a nikdy nepřeceňuji své síly – z toho plyne velká sebejistota. Vede se jim ve vedoucích pozicích a při plnění vědeckých úkolů.

Někdy se u nich výrazně projevují negativní vlastnosti –  pýcha, krutost, neústupnost a vytrvalá nenávist.

Vodnář              20. 1. – 19. 2.

Znamení Vodnáře propůjčuje svým nositelům originalitu a příjemné vystupování. Působí klidně, mile, v kolektivu jsou oblíbení pro smysl pro čest, humor a pro zajímavé a netradiční názory.
Uplatňují se ve tvořivých profesích, které vyžadují nový, neotřelý přístup k věci – konstruktéři, vynálezci, ekologové, organizátoři apod. 
Jsou znalci lidských povah a lidi, kteří je obklopují, zkoumají s pečlivostí a se smyslem pro celistvost osobnosti.
Častým kamenem úrazu je jeich malé sepětí s realitou a z toho vyplývající roztržitost a pomalé jednání.
Mezi záporné vlastnosti se řadí sklon k utopiím, netečnost a výstřednost ve všech ohledech.

Ryby                 20. 2. – 20. 3.

Citlivé a přizpůsobivé osoby, které se často obětují v zájmu kolektivu. Jejich sociální cítění je předurčuje ke dráze pečovatele, zdravotníka, psychoterapeuta, apod.
Najdeme zde nejednoho umělce, herce nebo firmaře. Mají bujnou fantazii, schopnost imaginace a vcítění, jsou mírumilovní.

Mají sklon k samotě. Myšlení, pocity i vůle jsou zmatené a nestabilní, vše se rychle mění, a to způsobuje, že lidé s tímto ascendentem jsou nepřesní, neplní své závazky a předčasně rezignují před vážnějšími problémy.

Výrazné jsou i sklony k závislosti na alkoholu, cigaretách a drogách. Své skutečné schopnosti si jen málo připouštějí, proto trpívají pocitem vlastní neschopnosti. Okolí je často využívá.
K nedobrým vlastnostem vedle pasivity patří pesimismus, přílišná náročnost a úniky z reality.

- red-

Foto: pixabay